ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
14 กุมภาพันธ์์ 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อระบายน้ำ ซอยกวักทอง หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 กุมภาพันธ์์ 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยทองเกษม หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 กุมภาพันธ์์ 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวิชาญศิลป์ หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 กุมภาพันธ์์ 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีคชคง ซอย 5 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 กุมภาพันธ์์ 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 กุมภาพันธ์์ 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 คัน

8 พฤศจิกายน 2555

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก (2) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

8 พฤศจิกายน 2555

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก (หลังเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

8 พฤศจิกายน 2555

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก (หลังใหม่) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

18 ตุลาคม 2555

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

21 กรกฏาคม 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรื จำนวน ๑๒ รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

28 มิถุนายน 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ

28 มิถุนายน 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน

17 มีนาคม 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 และจ้างเหมาทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนซอยหมู่บ้านพฤกภิรมย์ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 โครงการ

16 มีนาคม 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อเสื้อสงกรานต์ ลายดอกสีม่วง (สีประจำจังหวัด) สำหรับผู้สูงอายุตามโครงการ "วันสงกรานต์ไทย สานสายใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2554"

16 มีนาคม 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 27 รายการ

14 มีนาคม 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Auction)

22 ตุลาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

21 ตุลาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุง ต่อเติม และตกแต่งอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

21 ตุลาคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำจำนวน 2 โครงการ และทำการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจำนวน 1 โครงการ

21 ตุลาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู

20 ตุลาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อพัดลมไอน้ำติดผนังอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

20 ตุลาคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อถังรองรับขยะ

14 ตุลาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคาร SML หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 ตุลาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 ตุลาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก (1)

6 ตุลาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก (2)

6 ตุลาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 3 รายการ

28 กันยายน 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลัง

30 สิงหาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 ชุด

30 สิงหาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก

30 สิงหาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 3 รายการ

23 กุมภาพันธ์์ 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E 4/2553

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มจักสานผักตบชวา

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มไข่เค็มกะทิ

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาด

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มโมบาย ปลาตะเพียน / ดอกไม้ปลาตะเพียน

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มผลิตภัณฑ์โคมไฟ

8 สิงหาคม 2552

กลุ่มลูกอมกะทิ

7 สิงหาคม 2552

งาขาวกระจก ลูกอมกะทิ

7 สิงหาคม 2552

พระพุทธรูปจำลอง โลหะปิดทอง ทองเหลือง เรซิ่น ฯลฯ

7 สิงหาคม 2552

เค้กคุกกี้สิงคโปร์