ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
26 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันทำงานปกตินอกเวลาราชการ (ช่วงพักเที่ยง) New

24 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) (เพิ่มเติม) New

24 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายระเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 New

19 มกราคม 2565

แจ้งปิดน้ำประปาหมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก New

19 มกราคม 2565

การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 New

19 มกราคม 2565

แจ้งเตือนภัย "แชร์ลูกโซ่" New

19 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่า และมลพิษหมอกควันในพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก และกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ขาด ในห้วงวิกฤตหมอกควัน New

14 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองอรัญญิก New

12 มกราคม 2565

จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

12 มกราคม 2565

ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

7 มกราคม 2565

แจ้งเรื่องน้ำประปาหมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก

5 มกราคม 2565

No Gift Policy เทศบาลเมืองอรัญญิก งดรับ งดให้ ของขวัญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านทุจริต

29 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนปริมาณน้ำและระดับน้ำในแม่น้ำน่าน

27 ธันวาคม 2564

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก การเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่า และกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันท้องที่จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ในห้วงวิกฤตหมอกควัน

23 ธันวาคม 2564

แจ้งปิดการจ่ายน้ำประปา และปิดการสัญจร หมู่ 4 ตำบลอรัญญิก

21 ธันวาคม 2564

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันท้องที่จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ในห้วงวิกฤตหมอกควัน

21 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

20 ธันวาคม 2564

ขอประชาสัมพันธ์เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเครื่องทำลายเชื้อโรคในอากาศ

14 ธันวาคม 2564

โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก เปิดรับลูกจ้างรายวัน/รายเดือน

14 ธันวาคม 2564

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล" และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564

13 ธันวาคม 2564

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่39)

13 ธันวาคม 2564

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา

13 ธันวาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

9 ธันวาคม 2564

ข้อสั่งการของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) การประชุมครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

7 ธันวาคม 2564

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ..ศ.. 2542

3 ธันวาคม 2564

การประชาสัมพันธ์ช่องทางและแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ของสำนักงานธนารักษ์พิษณุโลก

18 พฤศจิกายน 2564

ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

18 พฤศจิกายน 2564

การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

16 พฤศจิกายน 2564

การป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลลอยกระทง

12 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอประชาสัมพันธ์ "งดจัดงานลอยกระทง" ป้องกันเสี่ยงโควิด - 19

12 พฤศจิกายน 2564

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

10 พฤศจิกายน 2564

จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564

9 พฤศจิกายน 2564

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

9 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4)

9 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9 พฤศจิกายน 2564

ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย ปล่อยลูกโป่งและจุดพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่ออากาศยาน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น

9 พฤศจิกายน 2564

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5 พฤศจิกายน 2564

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

3 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

2 พฤศจิกายน 2564

สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบกิจการรายเดิม ที่ได้รับใบอนุญาต หนังสือรับรอง การแจ้งประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ที่หมดอายุภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ติดต่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่เทศบาลเมืองอรัญญิก

29 ตุลาคม 2564

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ดังนี้

25 ตุลาคม 2564

เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564

25 ตุลาคม 2564

กรมอนามัย ได้จัดแพลตฟอร์มสำหรับวัยรุ่น ผ่าน Line Official Teen Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน

25 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวีดีโอ (Viral Clip Video) คำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awaereness Week) ปี 2564

12 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.เลียบคลองโคกช้าง หมู่ที่3 ตำบลอรัญญิก เชื่อมต่อ ตำบลสมอแข ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง และตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก

1 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน งานขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

1 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก

1 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก

1 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในที่ทำการเทศบาลเมืองอรัญญิก