ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
14 กันยายน 2565

สรุปงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 New

2 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)

2 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

26 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดถนนชั่วคราว

25 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ดับกระแสไฟฟ้าบริเวณสี่แยกเส้นทางไปคลองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก

8 สิงหาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

4 สิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิก ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำ ค่าขยะ ผ่านช่องทาง QR Code

22 กรกฏาคม 2565

ขอเชิญชวนชาวตำบลอรัญญิก ร่วมปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น

21 กรกฏาคม 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

19 กรกฏาคม 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565

19 กรกฏาคม 2565

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

18 กรกฏาคม 2565

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

8 กรกฏาคม 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงวันหยุดยาว

5 กรกฏาคม 2565

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควัน กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. 2565

27 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

27 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

27 มิถุนายน 2565

เชิญชวนรับชมรับฟังรายการวิทยุ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี"

20 มิถุนายน 2565

แจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานชั่วคราว

17 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี พ.ศ.2565

17 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ชั่วคราว เทศบาลเมืองอรัญญิก

16 มิถุนายน 2565

แจ้งน้ำประปาไหลอ่อน บริเวณหมู่ที่3 และหมู่ที่9 ตำบลอรัญญิก

15 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

13 มิถุนายน 2565

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีน – 19

9 มิถุนายน 2565

แขวงทางหลวงพิษณุโลกพิษณุโลก แจ้งปิดเส้นทางบริเวณแยกโคกช้าง (หน้าหมวดทางหลวงพิษณุโลก)

8 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่อยู่ในเขต หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง

8 มิถุนายน 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)

8 มิถุนายน 2565

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครั้งถัดไป เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เต็มแล้ว

7 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่อยู่ในเขต หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง

7 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง การล้างบ่อตกตะกอน บริเวณฝายผลิต กองการประปา เทศบาลนครพิษณุโลก (แยกวัดโพธิญาณ) ประจำปี 2565

6 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565

31 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

26 พฤษภาคม 2565

ประกาศอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565

23 พฤษภาคม 2565

สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่8/2565

12 พฤษภาคม 2565

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

11 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ณ จังหวัดพิษณุโลก"

10 พฤษภาคม 2565

ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29 เมษายน 2565

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก

29 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565

29 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ โครงการใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีหลวง 2565

29 เมษายน 2565

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2565

27 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์กำหนดการตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 เมษายน 2565

จดหมายข่าว ฉบับที่3/2565 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565

22 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

18 เมษายน 2565

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

8 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) เปิดรับสมัครนักเรียนในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565

7 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก

23 มีนาคม 2565

แจ้งหยุดการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว บริเวณหมู่บ้านมั่นคงเฟส 2หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

22 มีนาคม 2565

แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน3" (ระยะที่3)

18 มีนาคม 2565

แจ้งหยุดการจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่บ้านมั่นคงเฟส 2

11 มีนาคม 2565

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565