ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
26 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศเจตนารมณืไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) New

25 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 เพิ่มเติม New

24 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เรี่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก พ.ศ. 2566 New

20 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี New

20 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด New

19 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ! แผนเผชิญเหตุ/แผนตอบโต้สถานการณ์ในช่วงวิกฤตเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 New

16 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 New

16 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 New

13 มกราคม 2566

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาดในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก

12 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ! มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

11 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์! นโยบายเตรียมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566

10 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์! การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

9 มกราคม 2566

!ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566!

9 มกราคม 2566

!ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2566!

4 มกราคม 2566

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก

28 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองอรัญญิก

28 ธันวาคม 2565

!ประชาสัมพันธ์! ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงวันหยุดยาว

28 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลเมืองอรัญญิก

26 ธันวาคม 2565

!ประชาสัมพันธ์! ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลเมืองอรัญญิก

26 ธันวาคม 2565

!ประชาสัมพันธ์! โพสต์-แชร์ ไม่คิด มีความผิดทางกฎหมาย

23 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองอรัญญิก พ.ศ.2565

23 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์จากภาวะภัยหนาว

22 ธันวาคม 2565

!ประชาสัมพันธ์! เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงานกิจกรรม "การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2022 ภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนสวนดอกไม้ให้กลายเป็นสวนแห่งความสนุก" และโครงการมหกรรมไม้ดอกอาเซียนโซนอำเภอ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565 - 8 มกราคม 2566

22 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์! ขอเชิญสมาชิกกองทุนสวัสดิการสังคมชุมชนตำบลอรัญญิก (ออมวันละบาท)

21 ธันวาคม 2565

สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566

15 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ แจ้งดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

15 ธันวาคม 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

15 ธันวาคม 2565

! โพสต์ชวนดื่มเบียร์ / เหล้า มีความผิดอาจติดคุกได้

14 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

8 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566

7 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างเหมาบริการ กรณีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

1 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2566 และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566

1 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการด้านทันตกรรมของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก

1 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก

1 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์

1 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

30 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ โครงการพาณิชย์....ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2)

30 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการ "ร้านยาคุณภาพของฉัน ให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย Common illness"

29 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ การรับงานไปทำที่บ้าน กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจรับงานไปทำที่บ้าน

29 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

21 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและร่วมจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)

11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ.2566

10 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

8 พฤศจิกายน 2565

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน

7 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

3 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2 พฤศจิกายน 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดแบ่งล็อคร้านค้าในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

31 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างเหมาบริการ กรณีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก (เพิ่มเติม)

27 ตุลาคม 2565

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 ตุลาคม 2565

เชิญชวน เสนอชื่อบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกรางวัลดีเด่น