กฏหมายอื่น ๆ
20 มกราคม 2566

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ New

16 มกราคม 2566

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ New

12 พฤษภาคม 2565

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

12 พฤษภาคม 2565

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

12 พฤษภาคม 2565

สรุปประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

1 กุมภาพันธ์์ 2565

คู่มือปฏิบัติงาน ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

24 มกราคม 2565

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2565

7 ธันวาคม 2564

คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนโครงการ

7 ธันวาคม 2564

คู่มือการปฏบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 2499

7 ธันวาคม 2564

คู่มือการปฏบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

7 ธันวาคม 2564

คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการปฎิบัติงานสารสนเทศ

7 ธันวาคม 2564

คู่มือการปฏิบัติงานสารบัญ

7 ธันวาคม 2564

คู่มือปฏิบัติงานตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

7 ธันวาคม 2564

คู่มือการปฏบัติงาน

4 ธันวาคม 2563

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563

4 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)