พระราชบัญญัติ
22 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

22 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

22 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗

22 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

22 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

22 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

16 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖

16 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐