แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
18 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 14/2564 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

3 สิงหาคม 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13/2564

3 สิงหาคม 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ตั้งที่ 6/2564

3 สิงหาคม 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564

29 มีนาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 12/2564 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

19 มีนาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 12/2564 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

24 กุมภาพันธ์์ 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

15 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 10/2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขครั้งที่ 8/2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9/2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

23 กันยายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

19 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

19 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

11 มิถุนายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

15 เมษายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

3 เมษายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

24 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

17 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

24 กุมภาพันธ์์ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

20 กุมภาพันธ์์ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6/2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

13 ธันวาคม 2562

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2562 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

14 พฤศจิกายน 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2562

22 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

11 กันยายน 2562

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก แก้ไข ครั้งที่ 2/2562

22 กรกฏาคม 2562

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก แก้ไข ครั้งที่ 1/2562

18 กรกฏาคม 2562

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

2 กรกฏาคม 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 มีนาคม 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 6/2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

25 กุมภาพันธ์์ 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

25 กุมภาพันธ์์ 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

25 กุมภาพันธ์์ 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 5/2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 ธันวาคม 2561

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 4/2561 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

28 พฤศจิกายน 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

6 สิงหาคม 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 3/2561

19 กรกฏาคม 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

18 กรกฏาคม 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2/2561

22 พฤษภาคม 2561

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะทำงานโดยโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

20 กุมภาพันธ์์ 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

27 ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่1 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

17 พฤศจิกายน 2560

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

17 พฤศจิกายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)