การติดตามและประเมินผลแผน
26 เมษายน 2566

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 เมษายน 2566

แบบฟอร์มการายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

5 เมษายน 2566

รางานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

4 เมษายน 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

31 มีนาคม 2566

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

29 มีนาคม 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

23 มีนาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองอรัญญิก พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

26 ธันวาคม 2565

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

26 ธันวาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองอรัญญิก พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

26 ธันวาคม 2565

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

13 ธันวาคม 2565

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

6 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1 ธันวาคม 2565

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

29 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566

27 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2564)

22 เมษายน 2565

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

22 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองอรัญญิก พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

11 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565 )

7 มีนาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

30 ธันวาคม 2564

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4 ตุลาคม 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

13 พฤษภาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30 เมษายน 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองอรัญญิกอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

27 เมษายน 2564

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

23 เมษายน 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ เทศบาลเมืองอรัญญิก

1 เมษายน 2564

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564)

3 กุมภาพันธ์์ 2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนธันวาคม 2563

5 พฤศจิกายน 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก รอบ 12 เดือน

17 กรกฏาคม 2563

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอรัญญิก ปี พ.ศ.2563

10 กรกฏาคม 2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองอรัญญิกในปี พ.ศ.2562

10 กรกฏาคม 2563

ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

9 กรกฏาคม 2563

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน

8 พฤษภาคม 2563

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

3 มิถุนายน 2562

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

21 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน

21 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน

8 พฤษภาคม 2561

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบเมษายน

31 ตุลาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560