แบบฟอร์มกองช่าง
27 เมษายน 2566

คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

27 เมษายน 2566

คำร้องขอเลขหมายประจำบ้าน(ท.ร.9) เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

27 เมษายน 2566

ใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

27 เมษายน 2566

แบบคำขออนุญาตตัด/ลดระดับคันหิน-ทางเท้า/ทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองอรัญญิก

22 พฤษภาคม 2561

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

22 พฤษภาคม 2561

ใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

22 พฤษภาคม 2561

แบบคำขออนุญาตตัด/ลดระดับคันหิน-ทางเท้า/ทำทางเชื่อม/ขุดฝังท่อระบายน้ำในที่สาธารณะ

22 พฤษภาคม 2561

คำร้องขอเลขหมายประจำบ้าน (ท.ร.9)

22 พฤษภาคม 2561

คำขอเปลี่ยนประเภทมาตรวัดน้ำ

22 พฤษภาคม 2561

คำขอย้ายสถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ

22 พฤษภาคม 2561

คำร้องทั่วไป

22 พฤษภาคม 2561

คำขอต่อท่อและมาตรวัดน้ำ