คู่มือประชาชน
28 เมษายน 2566

คู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลเมืองออรัญญิก

27 มกราคม 2566

คู่มือประชาชนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

29 เมษายน 2565

คู่มือประชาชน (งานทะเบียนราษฎร)

28 เมษายน 2565

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

28 เมษายน 2565

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

28 เมษายน 2565

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

27 เมษายน 2565

ภาษีป้าย

27 เมษายน 2565

ภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

20 กรกฏาคม 2564

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 29/2564 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

20 กรกฏาคม 2564

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 30/2564 เรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน

20 กรกฏาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2564

20 กรกฏาคม 2564

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2564

23 เมษายน 2564

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

23 เมษายน 2564

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

23 เมษายน 2564

การแจ้งขุดดิน

23 เมษายน 2564

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

23 เมษายน 2564

การแจ้งถมดิน

23 เมษายน 2564

การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

23 เมษายน 2564

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

23 เมษายน 2564

การขออนุญาติทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

23 เมษายน 2564

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

23 เมษายน 2564

การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

23 เมษายน 2564

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

23 เมษายน 2564

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

23 เมษายน 2564

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

23 เมษายน 2564

การจดทะเบียนพานิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

23 เมษายน 2564

การจดทะเบียนพานิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

23 เมษายน 2564

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23 เมษายน 2564

การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ

23 เมษายน 2564

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

11 มีนาคม 2564

คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

11 มีนาคม 2564

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

11 มีนาคม 2564

ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเลือกตั้งเทศบาล

27 มกราคม 2564

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

27 กุมภาพันธ์์ 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

27 กุมภาพันธ์์ 2563

ภาษีป้าย