ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
14 มีนาคม 2566

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 New

8 มีนาคม 2566

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 New

3 มีนาคม 2566

รายงานประจำปี 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก

14 กุมภาพันธ์์ 2566

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2566

10 มกราคม 2566

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

23 ธันวาคม 2565

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565

13 ธันวาคม 2565

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

11 พฤศจิกายน 2565

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

19 ตุลาคม 2565

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

17 ตุลาคม 2565

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือน กันยายน 2565

14 กันยายน 2565

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

10 สิงหาคม 2565

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

5 สิงหาคม 2565

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

5 สิงหาคม 2565

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2565

5 สิงหาคม 2565

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือนเมษายน 2565

5 สิงหาคม 2565

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

5 สิงหาคม 2565

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

19 กรกฏาคม 2565

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2564

19 กรกฏาคม 2565

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

19 กรกฏาคม 2565

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือนธันวาคม 2564

19 กรกฏาคม 2565

รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือนมกราคม 2565

3 พฤษภาคม 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก ประจำงวดปีงบประมาณ 2564

22 เมษายน 2565

สถิติรวมทุกทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบข้อมูลเดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565

15 ธันวาคม 2564

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2564

27 เมษายน 2564

สื่อวีดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา" สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

19 เมษายน 2564

สถิติรวมทุกทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบข้อมูลเดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564

18 มีนาคม 2564

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2563

2 มีนาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก ประจำงวดปีงบประมาณ 2563

16 กรกฏาคม 2563

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

24 มิถุนายน 2563

ข้อมูลสถิติทางการทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563

22 มิถุนายน 2563

รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี 2562

1 เมษายน 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก ประจำงวดปีงบประมาณ 2562

17 มีนาคม 2563

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

27 มิถุนายน 2562

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

27 มิถุนายน 2562

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

27 มิถุนายน 2562

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

27 มิถุนายน 2562

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

27 มิถุนายน 2562

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

27 มิถุนายน 2562

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

27 มิถุนายน 2562

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

27 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลสถิติทางการทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

21 พฤษภาคม 2562

รายงานข้อมูลการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

3 มกราคม 2562

รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี 2561

21 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลสถิติทางการทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

21 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี 2560

2 พฤษภาคม 2561

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกียวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย บทความการสรุปย่อคำวินิจฉัย สรุปข้อร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

12 กุมภาพันธ์์ 2561

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติบทความความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

12 ธันวาคม 2560

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540