ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
27 เมษายน 2564

สื่อวีดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา" สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

19 เมษายน 2564

สถิติรวมทุกทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบข้อมูลเดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564

18 มีนาคม 2564

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2563

2 มีนาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก ประจำงวดปีงบประมาณ 2563

16 กรกฏาคม 2563

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

24 มิถุนายน 2563

ข้อมูลสถิติทางการทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563

22 มิถุนายน 2563

รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี 2562

1 เมษายน 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก ประจำงวดปีงบประมาณ 2562

17 มีนาคม 2563

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

27 มิถุนายน 2562

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

27 มิถุนายน 2562

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

27 มิถุนายน 2562

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

27 มิถุนายน 2562

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

27 มิถุนายน 2562

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

27 มิถุนายน 2562

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

27 มิถุนายน 2562

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

27 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลสถิติทางการทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

21 พฤษภาคม 2562

รายงานข้อมูลการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

3 มกราคม 2562

รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี 2561

21 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลสถิติทางการทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

21 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี 2560

2 พฤษภาคม 2561

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกียวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย บทความการสรุปย่อคำวินิจฉัย สรุปข้อร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

12 กุมภาพันธ์์ 2561

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติบทความความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

12 ธันวาคม 2560

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540