เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด
25 สิงหาคม 2565

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก

16 มีนาคม 2564

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

12 ตุลาคม 2563

ระบบสารสนเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่องค์กรต้องการ และที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)

2 มกราคม 2563

แบบฟอร์มเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2564 (BBL) หลักเกณฑ์ปี พ.ศ.2564 (มท.4)

2 มกราคม 2563

แบบฟอร์มเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2564 (BBL) หลักเกณฑ์ปี พ.ศ.2564 (มท.5)

2 มกราคม 2563

แบบฟอร์มเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2564 (BBL) หลักเกณฑ์ปี พ.ศ.2564 (มท.6)

2 มกราคม 2563

แบบฟอร์มเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2564 (BBL) หลักเกณฑ์ปี พ.ศ.2564 (มท.7)

2 มกราคม 2563

แบบฟอร์มเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2564 (BBL) หลักเกณฑ์ปี พ.ศ.2564 (มท.8)

30 สิงหาคม 2561

แบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ปี 2560