ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
1 กรกฏาคม 2552
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) แล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน