ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
17 สิงหาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ และพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 


องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน "เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง" ขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก อ. เมือง จ. พิษณุโลก ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยการจัดโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้สามารถสนองความต้องการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ทันต่อสถานการณ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก โดยได้ไปเข้ารับฟังการบรรยายและศึกาดุงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ด้านเทคนิคการจัดสำนักงาน (5 ส.) และเข้ารับฟังการบรรยายและสึกาดุงาน "One Stop Service" ณ. เทศบาลเมืองศรีราชา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี