ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
24 สิงหาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผุ้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ต. อรัญญิก อ. เมือง ประจำปี 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผุ้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ต. อรัญญิก อ. เมือง ประจำปี 2552 


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วย นายลักษ์ เสือเล็ก และนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผุ้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ต. อรัญญิก อ. เมือง ประจำปี 2552 โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการช่วยเหลือประชาชนและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กยากจน และผู้ด้อยโอกาสภายในท้องถิ่นสืบต่อไป