ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
28 สิงหาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตำบลอรัญญิก จำนวน 10 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตำบลอรัญญิก จำนวน 10 หมู่บ้าน 


 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัญญิก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้กับประชาชนตำบลอรัญญิก ทั้งรายใหม่และรายเดิม จำนวน 10 หมู่บ้าน ในวันที่ 27 และวันที่ 28 สิงหาคม 2552