ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
22 กันยายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตำบลอรัญญิก จำนวน 10 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตำบลอรัญญิก จำนวน 10 หมู่บ้าน 


นายนรินทร์ วัฒนกุลชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัญญิก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้กับประชาชนตำบลอรัญญิก ทั้งรายใหม่และรายเดิม จำนวน 10 หมู่บ้านในวันที่ 21 และ 22 กันยายน 2552