ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
30 กันยายน 2552
องค์การบริหาร่วนตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านฯลฯ ต. อรัญญิก

องค์การบริหาร่วนตำบลอรัญญิกจัดโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านฯลฯ ต. อรัญญิก 


องค์การบริหาร่วนตำบลอรัญญิกจัดโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านฯลฯ ต. อรัญญิก อ. เมือง จ. พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พศ. 2552 เมื่อวันที่ 23 - 25 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยการจัดโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน และเพื่อระดมความคิดและหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า พัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง และรู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ และใช้ให้เกิดประโยชน์ ณ. จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหัวข้อดูงานทั้งหมด 9 สถานี ดังนี้ สถานีแยกขยะ สถานีปุ๋ยหมักชีวภาพ สถานีเตาเผาถ่านและผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้ สถานีน้ำหมักชีวภาพ สถานีผลิตแก๊สชีวภาพ สถานีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถานีไบโอดีเซล สถานีแก๊สซิฟายเออร์ และสถานีโรงไฟฟ้า (ขนาด)