ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
1 ตุลาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 97 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 97 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 


วันที่ 27 กันยายน 2552 ดร. ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 97 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ต. อรัญญิก อ. เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมพัฒนาจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม และวินัยของ ลูกเสือชาวบ้านให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย และพัฒนาสักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน ให้เป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ ยึดมั่นและปฏิบัติตามพระบรมราโชบายอุดมการณ์ เจตนารมณ์ คำปฏิญาณ กฎและธรรมเนียมประเพณีของลูกเสือชาวบ้านสืบต่อไป