ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
1 ตุลาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2552 


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2552 โดยมีนายสังวาลย์ นิลหิรัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2553 และญัตติอื่นๆ ณ. ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก