ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 ตุลาคม 2552
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) (เพิ่มเติมฉบับที่1)