ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
14 ตุลาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมข้าราชการ และพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมข้าราชการ และพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2552 


 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ จันโทมา ปลัดบริหารส่วนตำบลอรัญญิก และนายอรรถพร พูนสวัสดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกประจำเดือนตุลาคม 2552 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกกำหนดให้มีการจัดประชุมข้าราชการ พนักงาน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้าราชการ และพนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบายของผู้บริหารและได้มีโอกาสนำเสนอข้อราชการ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในรอบเดือนที่ผ่านมา ให้ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันของทุกฝ่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไป