ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
15 ตุลาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้ทบทวนและเตรียมความพร้อมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้ทบทวนและเตรียมความพร้อมพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 นายนรเศรษฐ์ จิตกำเหนิด หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทบทวนและเตรียมความพร้อมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในหัวข้อ"วิธีการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงเคมีขั้นต้น" ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องดับเพลิงเคมีขั้นต้น อย่างถูกต้องและปลอดภัยก่อนที่จะนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการทบทวนตามแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก