ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
29 ตุลาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดฝึกอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดฝึกอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 นายนรเศรษฐ์ จิตกำเหนิด หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดฝึกอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่องเครื่องหมาย ป้าย และสัญญาลักษณ์ความปลอดภัย ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเครื่องหมาย ป้าย และสัญญาลักษณ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ