ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
11 กุมภาพันธ์์ 2562
การเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562

การเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562 ในระบบกระจายสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น

ด้วยกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 ซึ่งปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย โดยองค์การสวัสดิการสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์, องค์กรสวัสดิการชุมชน, หน่วยงานของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการได้ตามเอกสาร หลักเกณฑ์ และแบบเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนฯ ตามที่แนบมานี้