ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
22 พฤศจิกายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้กับประชาชนตำบลอรัญญิก

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้กับประชาชนตำบลอรัญญิก 


นายนรินทร์ วัฒนกุลชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก และคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้กับประชาชนตำบลอรัญญิก ทั้งรายใหม่และรายเดิม ประจำเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน จำนวน 10 หมู่บ้าน ในวันที่ 19 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552