ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
3 พฤษภาคม 2562
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)