ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
10 พฤษภาคม 2562
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยตนเอง

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง ที่ลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/qwybaq หรือท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตามที่กำหนด เพื่อกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ดังคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562