ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
12 ธันวาคม 2561
คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 470/2561 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 470/2561 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน