ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
12 ธันวาคม 2561
คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 473/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในวันเวลาราชการ และช่วงเวลาพักเที่ยง

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 473/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในวันเวลาราชการ และช่วงเวลาพักเที่ยง