ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
12 ธันวาคม 2561
คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 474/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในวันเวลาราชการ ช่วงเวลาพักเที่ยง ช่วงนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ (วันเสาร์ - อาทิตย์)

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 474/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในวันเวลาราชการ ช่วงเวลาพักเที่ยง ช่วงนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ (วันเสาร์ - อาทิตย์)