ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
22 พฤษภาคม 2562
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก