ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
24 พฤษภาคม 2562
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก