ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
31 พฤษภาคม 2562
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์ และพิษณุโลก

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์ และพิษณุโลก