ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
6 พฤษภาคม 2562
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก