ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
21 มิถุนายน 2562
ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 055-377730 ต่อ 104

ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 055-377730 ต่อ 104