ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
28 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก