ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
4 ธันวาคม 2552
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการมอบอำนาจฯในการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมข้าราชการ และพนักงานประจำเดือนธันวาคม 2552 


3 ธันวาคม 2552 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมด้วยนายอรรถพร พูนสวัสดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก และข้าราชการ พนักงาน ตำบลอรัญญิก จัดประชุมข้าราชการ พนักงานอบต.อรัญญิก ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้ ผู้บริหารได้จัดให้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก และสรุปผลคะแนนเป็นไปตามความคาดหมาย ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง คือ นายปัญญา ดีพาย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนางสมพร อาจนนท์ลา นักวิชาการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก