ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
6 กันยายน 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตอบบแบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ของ กพร.