ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
7 พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร

ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการรายเดิม ทุกแห่ง ที่ได้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และจะหมดอายุภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตลอดจน ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ดำเนินการดังนี้

1. กรณีรายเดิมจะขอยกเลิกกิจการ ขอให้ท่านมาติดต่อกรอกแบบฟอร์ม เพื่อจำหน่ายชื่อกิจการออกจากทะเบียน

2. กรณีทั้งรายใหม่และรายเดิม ที่มีความประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มขอต่อใบอนุญาตฯ แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 ชุด

         โดยขอให้ท่านดำเนินการยื่นเอกสารพร้อมชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ภายในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 และทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกตรวจติดตามกิจการที่ยังไม่ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ผู้ประกอบกิจการสามารถดำเนินการได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (หลังเก่า) ชั้น 2 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 600 ในวันและเวลาราชการ


(หากล่วงเลยวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้น และการประกอบกิจการโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับ หรือจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามความในมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535)