ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
18 พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562