ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1

หมายเหตุ: รายละเอียดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุดตามหมวดอักษรแนบท้ายประกาศ สามารถตรวจสอบได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก