ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
21 มกราคม 2563
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ.2558 ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้