ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
24 มกราคม 2563
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บกักน้ำ ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของน้ำ การใช้น้ำอย่าประหยัด เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของน้ำ โดยการสร้างภาชนะเก็บน้ำ ปรับปรุง ซ่อมแซม และทำความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ำ