ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
18 กุมภาพันธ์์ 2563
ประชาสัมพันธ์บทความทางวิชาการข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและบทความวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์โรคและภัยที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มควบคุมโรคเขตเมืองมีการพัฒนานโยบาย ระบบ และวิจัยรูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งจัดทำบทสรุปเชิงนโยบายและบทความวิชาการ สถานการณ์โรคและภัยที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มควบคุมโรคเขตเมืองมีการพัฒนานโยบาย ระบบ และวิจัยรูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งจัดทำบทสรุปเชิงนโยบายและบทความวิชาการ สถานการณ์โรคและภัยที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในเขตเมือง ประกอบไปด้วย 4 บทความ ได้แก่

1. เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ในเขตเมือง

2. เรื่อง อุบัติเหตุทางถนนกับการเปลี่ยนแปลง

3. เรื่อง โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่

4. เรื่อง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเมือง