ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
25 กุมภาพันธ์์ 2563
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่ส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 เทศบาลเมืองอรัญญิก จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้