ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
11 มีนาคม 2563
แบบสำรวจข้อมูลผู้ที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศหรือเมืองที่มีรายงานการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

แบบสำรวจข้อมูลผู้ที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศหรือเมืองที่มีรายงานการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอความร่วมมือประชาชนผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือประเทศอื่น ๆ ที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม

โดยประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลบุคคลหรือผู้ที่มีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้ที่ ลิงก์ แบบสำรวจข้อมูลผู้ที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศหรือเมืองที่มีรายงานการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับช่องทางการแจ้งข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 2 (ตึกหลังเก่า)

2. รายงานข้อมูลได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 0

3. เฟซบุ๊กงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอรัญญิก พิษณุโลก 4. ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองอรัญญิก www.muangaranyik.go.th


ตลอดจน ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดกรองผู้เดินทางที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและมาตรการการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไปยังกลุ่มประเทศเสี่ยงสังเกตอาการป่วยอยู่ที่บ้าน หรือที่พัก จนครบ 14 วัน และหากพบอาการ ไข้ ร่วมกับ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ และมีอาการหายใจเหนื่อย หอบ ภายใน 14 วัน ให้ปฏิบัติตนโดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และรีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางทันที

เทศบาลเมืองอรัญญิกขอประชาชนติดตามข้อมูลทางการได้ จากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422