ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
30 มีนาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และเพื่อเป็นการเป็นการลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมากในการจัดกิจกรรม ตลอดจน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค

จึงขอให้เจ้าของสุนัขและแมวที่ได้มาขอขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อนำไปฉีดสัตว์เลี้ยง ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 2 (ตึกเก่า) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 ได้ในวันและเวลาราชการ โดยขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของ และนำกระติกพร้อมใส่น้ำแข็งมารับวัคซีนเท่านั้น เพื่อป้องกันวัคซีนเสื่อมสภาพ

การขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 600 หรือ 09-1840-0295 ในวันและเวลาราชการ