ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
3 เมษายน 2563
สื่อประชาสัมพันธ์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1. สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับภาษาอังกฤษ) 2. กระบวนการในทางปฏิบัติการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง