ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
10 เมษายน 2563
มาตรการการจัดงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการจัดกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด