ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
1 พฤษภาคม 2563
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามหมวดอักษรชื่อและลำดับบัญชีรายชื่อ หมวดนิติบุคคล หมวดอาคารชุด

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอประชาสัมพันธ์ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โดยสามารถเข้าตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ได้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (ตึกหลังใหม่)  หรือสามารถเข้าตรวจสอบได้ตามลิงก์ด้านล่าง


1. แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามหมวดอักษรชื่อและลำดับบัญชีรายชื่อ

- https://drive.google.com/open?id=1v27UXuHXrH4aGCnPi3481wNrzKaRGXXt


2. แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

- https://drive.google.com/open?id=1EzQQIHwGq24LMfNQe_Ms9kUxYSjO_Wga


3. แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก หมวดนิติบุคคล

- https://drive.google.com/open?id=1bF6THnsaBrC8x3ZBbbgBFMBgTAYt7ZYv


สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 201 หรือ ต่อ 205 ได้ในวันและเวลาราชการ