ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
13 พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563


เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ในระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสุนัขและแมวนำสุนัขและแมวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประชากรสัตว์เรียบร้อยแล้ว มารับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามจุดบริการของแต่ละหมู่บ้าน ตามกำหนดการตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก

โดยขอให้เจ้าของสุนัขและแมวนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อรับบริการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการด้วย ในกรณีมีความประสงค์จะนำวัคซีนไปดำเนินการฉีดสัตว์เลี้ยงเอง ให้ท่านนำกระติกพร้อมใส่น้ำแข็งมารับวัคซีนเท่านั้น เพื่อป้องกันวัคซีนเสื่อมสภาพ

การบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 600 หรือ 09-1840-0295 ในวันและเวลาราชการ